please ask for english translation if needed...

algemene voorwaarden

 1. toepassing: elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 2. offertes en aanvaarding van de bestelling : de informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 10 dagen voorbehouden. gebeurt de betaling na die termijn, dan kan het mogelijk zijn dat bepaalde delen van de bestelling niet meer voor handen zijn. online bestellingen kunnen enkel via de bestelformule van de website gebeuren. er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestelling aanvaard via e-mail. 

 3. levering: levering van de goederen vindt plaats na de ontvangst van het verschuldigde bedrag op het vermelde rekeningnummer. foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 4. behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. eventuele kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
  geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
  wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
  alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. creativeshop.be is niet aansprakelijk voor eventuele beschading of verlies tijdens de verzending.

 5. verzakingsrecht : de consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur en een begeleidende brief, op ons adres: creativservices.be, henri horriestraat 3, 8800 roeselare, belgië

 6. overmacht : wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken.

 7. prijzen: alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). alle prijzen zijn inclusief 21% of 6% Btw. levering binnen belgië is steeds GRATIS. naar alle andere landen in europa is dit een vast bedrag van 5 euro per bestelling. 

 8. persoonsgegevens : door te staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. creativeshop.be zal de gegevens niet overmaken aan derden.

 9. toepasselijk recht : alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het belgisch recht. de belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.   

creativeshop.be behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

creativeshop.be is een afdeling van
creativeservices.be BVBA
henri horriestraat 3
8800 roeselare
BTW-BE-0843.617.314
RPR kortrijk